Neidio i'r cynnwys

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Darperir yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (“SYG”, “rydym”, “ni”, neu “ein”) sy'n rheolydd at ddibenion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (UE) 2016/679 a Deddf Diogelu Data 2018 (a elwir yn “y Cyfreithiau Diogelu Data” gyda'i gilydd) yn ein rhinwedd fel hyrwyddwr cystadleuaeth Arwyr Cymunedol (“y Gystadleuaeth“). Gofynnwn fod pawb y mae eu data personol yn cael eu prosesu gennym mewn perthynas â'r Gystadleuaeth hon yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ein dulliau prosesu a hawliau testunau data. Ar wahân i hyn, gellir dod o hyd i delerau ac amodau'r Gystadleuaeth (“Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth“) yma.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau neu faterion mewn perthynas â'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn, e-bostiwch censuspressoffice@mcsaatchi.com.

Pa ddata personol rydym yn eu prosesu, pam yr ydym yn eu prosesu a'n rheswm cyfreithiol dros eu prosesu

Cymryd rhan yn y Gystadleuaeth

Er mwyn cofrestru cais cyfranogwr i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol: enw'r cyfranogwr, manylion cyswllt, sir breswyl, ac unrhyw ddelweddau, fideos a disgrifiadau ysgrifenedig o unigolion y bydd cyfranogwyr yn eu cynnwys fel rhan o'u cais i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth.

Os bydd cyfranogwyr yn rhoi data personol i ni am unigolion eraill, bydd y cyfranogwyr yn cadarnhau eu bod wedi rhoi gwybod i'r unigolion perthnasol a'u rhieni/gwarcheidwaid yn briodol ac wedi ceisio'r caniatâd perthnasol i'w henwau gael eu cyhoeddi os byddant yn ennill.

Mae hawl gennym i brosesu data personol ar y sail bod hyn yn angenrheidiol er mwyn i ni gyflawni'r contract y mae'r cyfranogwyr wedi ymrwymo iddo gyda ni (h.y. Telerau ac Amodau'r Gystadleuaeth). Os na fydd y cyfranogwyr yn rhoi data personol i ni, ni fyddwn yn gallu cyflawni'r contract.

Os bydd cyfranogwyr yn rhoi gwybodaeth i ni am unigolion eraill fel rhan o'u cais (e.e. drwy gynnwys delweddau o'r unigolion hyn yn eu cais i'r Gystadleuaeth), byddant yn cadarnhau eu bod wedi rhoi gwybod i'r unigolion perthnasol a'u rhieni/gwarcheidwaid yn briodol am y Gystadleuaeth ac wedi rhoi copi o'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn iddynt.

Hyrwyddo'r Gystadleuaeth

Efallai y byddwn yn defnyddio'r deunyddiau a gynhwysir yng ngheisiadau cyfranogwyr i'r Gystadleuaeth at ddiben hyrwyddo'r Gystadleuaeth i'r cyhoedd ehangach, os bydd y sawl a enwebwyd yn ennill.

Mae hawl gennym i brosesu'r data personol at y diben hwn ar sail y caniatâd a gawsom gan y cyfranogwyr, yr unigolion eraill nad ydynt yn gyfranogwyr a rhieni/gwarcheidwaid y disgyblion perthnasol. Noder y gellir tynnu'r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Cyfeiriadau IP

Rydym yn casglu cyfeiriadau IP defnyddwyr y wefan. Mae angen i ni wneud hyn er mwyn cyfathrebu â'ch porwr.

Mae tri math o ffeiliau cofnodi rydym yn eu defnyddio:

  • Cofnodion mynediad (i olrhain a chofnodi'r holl geisiadau am ffeiliau unigol a wneir gan ddefnyddwyr y wefan)
  • Cofnodion gwallau (i gofnodi'r gwahanol fathau o wallau)
  • Cofnodion diogelwch (i olrhain a chofnodi digwyddiadau sy'n gysylltiedig â diogelwch, e.e. ôl-fewngofnodi / allgofnodi / mynediad heb awdurdod)

Ni chaiff y cofnodion hyn eu cadw'n hwy na chwe mis.

Am faint o amser y byddwn yn cadw'r data personol

Os bydd cyfranogwr yn ennill y Gystadleuaeth, byddwn yn dileu'r data personol sy'n gysylltiedig â'i gais dri mis ar ôl gweinyddu'r wobr, cyflawni'r holl drefniadau dosbarthu sy'n gysylltiedig â'r wobr a chwblhau unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd cysylltiedig (neu os bydd unrhyw gwynion neu faterion perthnasol yn ymwneud â'r Gystadleuaeth, ac os bydd hyn yn ddiweddarach, yna'n brydlon ar ôl i'r cwynion neu'r materion hynny gael eu datrys).

Ar gyfer cyfranogwyr nad ydynt yn fuddugol yn y Gystadleuaeth, byddwn yn dileu'r data personol sy'n gysylltiedig â'u cais dri mis ar ôl i'r gwobrau gael eu gweinyddu a'u dosbarthu ac ar ôl cwblhau unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd cysylltiedig (neu os bydd unrhyw gwynion neu faterion perthnasol yn ymwneud â'r Gystadleuaeth, ac os bydd hyn yn ddiweddarach, yna'n brydlon ar ôl i'r cwynion neu'r materion hynny gael eu datrys).

 phwy rydym yn rhannu'r data

Rydym wedi penodi M&C Saatchi i roi cymorth gweinyddol a gweithredol i ni gyda chynnal y Gystadleuaeth, ac felly mae'n gweithredu fel ein prosesydd. Rydym hefyd yn defnyddio proseswyr ar gyfer gwasanaeth lletya TG mewn perthynas â'r Gystadleuaeth. I ganfod enwau ein darparwyr gwasanaethau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar ddechrau'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn. Nid ydym yn rhannu data personol â rheolyddion trydydd parti ar wahân.

Hawliau

Mae gan destunau data yr hawliau canlynol o dan y Cyfreithiau Diogelu Data:

  • yr hawl i ofyn am gopi o'u data personol;
  • yr hawl i ofyn i ni ddileu eu data personol;
  • yr hawl i atal eu data rhag cael eu prosesu;
  • yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl;
  • yr hawl i gywiro eu data personol;
  • yr hawl i ofyn i ni gludo (trosglwyddo) eu data personol yn uniongyrchol iddynt neu i sefydliad arall.

Os nad yw testunau data o'r farn ein bod wedi prosesu eu data yn unol â'r hysbysiad hwn, dylent roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl. Gallant hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae gwybodaeth am sut i wneud hyn ar gael ar y wefan www.ico.org.uk.

Cysylltu â ni:

Office for National Statistics, Census Customer Services, Titchfield, Fareham, Hampshire, PO15 5RR
E-bost: census.customerservices@ons.gov.uk
Ffôn: 01329 444972

M&C Saatchi Census Press Office, 61 Warwick Square, London, SW1V 2AL

E-bost: censuspressoffice@mcsaatchi.com