Neidio i'r cynnwys

Gwobrau Arwyr Cymunedol y Cyfrifiad – Telerau ac Amodau

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus.

Cefndir

a) Caiff cystadleuaeth Arwyr Cymunedol Cyfrifiad 2021 (‘y Gystadleuaeth’) ei chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sydd wedi'i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ (‘yr Hyrwyddwr’, ‘rydym’, ‘ni’).

b) Drwy wneud cais i gymryd rhan neu drwy gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, rydych yn (i) cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau hyn (y ‘Telerau ac Amodau’) a (ii) mae'r holl gyfarwyddiadau ar gyfer cymryd rhan yn rhan o'r Telerau ac Amodau hyn.

c) Gall yr Hyrwyddwr, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, wrthod dyfarnu unrhyw wobr i unrhyw ymgeisydd sy'n methu cydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn.

d) Rhaid i'r holl unigolion sy'n cymryd rhan yn y Gystadleuaeth dderbyn y Telerau ac Amodau hyn a gwneud cais i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth. Ceidw'r Hyrwyddwr yr hawl i wirio'r cais cyn ei gynnwys yn y Gystadleuaeth.

Cymhwysedd

Mae'r Gystadleuaeth yn agored i bawb sy'n byw mewn cyfeiriad yng Nghymru a Lloegr. Bydd ceisiadau o'r tu allan i'r ardaloedd hyn yn annilys.

Cyfnod y Gystadleuaeth

Bydd y Gystadleuaeth yn dechrau am 09.00am ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020 (‘Dyddiad Dechrau’) ac yn cau am 11.59pm nos Iau 31 Rhagfyr 2020 (‘Dyddiad Cau’). Bydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau yn annilys.

Sut i Gymryd Rhan yn y Gystadleuaeth

1. I gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, rhaid i chi wneud y canlynol:
i) darllen y telerau ac amodau hyn a chytuno iddynt,
ii) llenwi a chyflwyno ffurflen gais y Gystadleuaeth ar wefannau'r Gystadleuaeth https://arwyr-cyfrifiad-2021.addysgycyfrifiad.org.uk a www.census-2021-heroes.censuseducation.org.uk
iii) cadarnhau bod yr holl wybodaeth a roddwyd ar ffurflen gais y Gystadleuaeth yn cydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn.

2. Rhaid i chi hefyd ddarparu unrhyw wybodaeth arall a chydweithredu â'r Hyrwyddwr a'i asiantiaid yn unol ag unrhyw gais rhesymol a geir mewn perthynas â'r Gystadleuaeth.

3. Ni fydd yr Hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am geisiadau i'r Gystadleuaeth na ellir eu cyflwyno, ni waeth beth fo'r rheswm dros hyn, gan gynnwys, er enghraifft, o ganlyniad i fethiant cyfarpar, diffyg technegol, problemau gyda systemau, lloeren, rhwydwaith neu weinydd, neu fethiant caledwedd neu feddalwedd cyfrifiadurol o unrhyw fath.

4. Drwy gyflwyno cais i'r Gystadleuaeth, byddwch yn cadarnhau bod gennych yr holl hawliau angenrheidiol, ynghyd â phob caniatâd angenrheidiol gan yr unigolion sydd wedi'u cynnwys yn y cais i'r Gystadleuaeth a gan rieni neu warcheidwaid yr holl blant a enwir neu a ddangosir yn y cais. Mae hyn yn cynnwys caniatâd gan yr unigolyn sydd wedi'i gynnwys yn y cais i'r Gystadleuaeth, i'w enw gael ei gyhoeddi ar www.cyfrifiad.gov.uk a www.census.gov.uk os bydd yn ennill y gystadleuaeth.

5. I gael cymorth gyda cheisiadau i'r Gystadleuaeth, e-bostiwch censuspressofice@mcsaatchi.com

RHEOLAU CYNNWYS AR GYFER CEISIADAU I'R GYSTADLEUAETH

6. Rhaid i'ch cais i'r Gystadleuaeth gydymffurfio â'r Rheolau Cynnwys isod. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ofyn am dystiolaeth o ganiatâd perthnasol cyn dyfarnu unrhyw wobr.

Y BROSES FEIRNIADU

8. Bydd ceisiadau'n mynd drwy'r broses feirniadu ganlynol

Cam 1
o Bydd pob cais dilys yn cael ei asesu gan drydydd parti annibynnol, sef M&C Saatchi (‘yr Asiantaeth’), a benodwyd gan yr Hyrwyddwr, gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol a ystyriwyd yn gyfartal: a) Ansawdd y cyflawniadau i gymuned b) Gwasgariad daearyddol ledled Cymru a Lloegr c) Perthnasedd i'r gwasanaethau cyhoeddus a gaiff eu llywio gan allbynnau'r cyfrifiad.
o Bydd yr Asiantaeth yn cyflwyno rhestr fer o hyd at 5 cais o bob ardal i'r Hyrwyddwr a'r panel o feirniaid a enwebir ganddo. Bydd hyn yn cynnwys (lle y bo'n bosibl ac yn ôl disgresiwn yr Asiantaeth) 5 unigolyn fesul ardal (h.y. 11 rhanbarth Cymru a Lloegr).
o TCeidw'r Hyrwyddwr yr hawl i ganiatáu i'r Asiantaeth gynnwys llai na 5 enwebiad fesul ardal ar y rhestr fer (neu fwy na 5 mewn ardal arall) os nad oes digon o geisiadau dilys neu geisiadau o ansawdd digonol, neu os bydd o'r farn bod hyn yn briodol yn ôl ei disgresiwn llwyr. Ni chaiff mwy na 50 o unigolion eu cynnwys ar y rhestr fer.

Cam 2
o Bydd y ceisiadau ar y rhestr fer yn cael eu beirniadu gan banel ag o leiaf 4 beirniad annibynnol, gan ddefnyddio'r un meini prawf â Cham 1.
o Bydd y panel yn dewis 22 o enillwyr.
o Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Ni ymatebir i unrhyw ohebiaeth.

Bydd y 22 o enillwyr (‘yr Ymgeiswyr Buddugol’) yn cael gwybod am eu llwyddiant dros y ffôn neu drwy e-bost gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a'r enw a ddarparwyd yn y cais i'r Gystadleuaeth, ar 1 Mawrth 2021 (‘y Dyddiad Hysbysu’) neu cyn y dyddiad hwnnw.

9. Caiff yr Ymgeiswyr Buddugol eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyhoeddusrwydd ar ôl y gystadleuaeth, fel y pennir gan yr Hyrwyddwr, os bydd angen.

Y WOBR

10. Bydd 22 o enillwyr, yn dibynnu ar nifer a safon y ceisiadau a ddaw i law.Ym mhob achos, rhoddir y wobr i'r unigolyn a enwir yn y cais i'r Gystadleuaeth. 22 o blaciau porffor wedi'u personoli sy'n cydnabod cyflawniadau'r enwebai i'w gymuned.

11. Caiff y gwobrau eu cyflwyno i'r Ymgeiswyr Buddugol o fewn 30 diwrnod i'r Dyddiad Hysbysu.

12. Mae'r Ymgeiswyr Buddugol yn gyfrifol am roi'r holl fanylion angenrheidiol a pherthnasol i'r Hyrwyddwr sy'n ofynnol er mwyn darparu'r gwobrau.

13. Mae'r gwobrau fel yr hyn a nodir yn unig ac ni ellir eu gohirio na'u trosglwyddo. Ni ellir cael arian parod yn eu lle. Dylai unrhyw hawliadau gwarantiad neu hawliadau eraill yn ymwneud â diffygion gyda'r gwobrau gael eu cyfeirio at y gwneuthurwr sy'n cyflenwi'r wobr. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddarparu gwobr amgen, gyfwerth resymol sydd yr un pris neu'n fwy, yn lle'r wobr a nodwyd, os bydd amgylchiadau'n gwneud hyn yn ofynnol (er nad oes rhwymedigaeth arno i wneud hynny).

HAWLIO'R WOBR

14. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ddewis enillydd arall os na fydd unrhyw Ymgeisydd Buddugol yn hawlio'r wobr berthnasol o fewn 14 diwrnod yn dilyn y Dyddiad Hysbysu, neu os canfyddir bod y cais i'r Gystadleuaeth yn torri unrhyw rai o'r Telerau ac Amodau hyn.

15. Ni ddylai Ymgeiswyr Buddugol drafod canlyniadau'r Gystadleuaeth ag unrhyw drydydd parti (gan gynnwys negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol) oni bai a than y ceir caniatâd penodol gan yr Hyrwyddwr.

PERCHNOGAETH DROS GEISIADAU I'R GYSTADLEUAETH A HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

16. Nid yw'r Hyrwyddwr yn hawlio unrhyw hawliau perchnogaeth dros unrhyw gais i'r Gystadleuaeth.

17. Rydych yn cytuno y gall yr Hyrwyddwr, ond nad yw'n ofynnol iddo, gyhoeddi eich cais ar ei wefan ac ar unrhyw gyfryngau eraill, boed yn hysbys nawr neu'n rhai a ddyfeisir yn y dyfodol, ac mewn perthynas ag unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd sy'n ymwneud â'r Gystadleuaeth a'r Rhaglen. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i olygu unrhyw gais i'r Gystadleuaeth cyn ei gyhoeddi os yw o'r farn y byddai'n ei wneud yn agored i hawliadau cyfreithiol oherwydd tor rheolau eiddo deallusol.

18. Rydych yn rhoi (a byddwch yn sicrhau bod unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r cais i'r Gystadleuaeth yn rhoi) trwydded unigryw, byd-eang a di-alw'n-ôl i'r Hyrwyddwr ar gyfer cyfnod llawn unrhyw hawliau eiddo deallusol yn ymwneud â'r cais i'r Gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig, i wneud y canlynol (ym mhob cyfrwng): defnyddio, arddangos, cyhoeddi, trosglwyddo, darlledu, copïo, golygu, addasu, storio, ailfformatio, atgynhyrchu mewn unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo ac is-drwyddedu'r cais i'r Gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig er mwyn sicrhau bod eich cais ar gael ar ei wefan ac ar unrhyw gyfryngau eraill, boed yn hysbys nawr neu'n rhai a ddyfeisir yn y dyfodol, ac mewn perthynas ag unrhyw weithgareddau cyhoeddusrwydd sy'n ymwneud â'r Gystadleuaeth a'r Rhaglen.

19. Ni chaiff ceisiadau eu dychwelyd atoch.

DIOGELU DATA A CHYHOEDDUSRWYDD

20. Gweler ein hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael yn https://arwyr-cyfrifiad-2021.addysgycyfrifiad.org.uk a www.census-2021-heroes.censuseducation.org.uk am fanylion am y ffordd rydym yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol a all fod wedi'i chynnwys yn eich cais i'r Gystadleuaeth.

CYFFREDINOL

21. Bydd unrhyw benderfyniad a wneir gan yr Hyrwyddwr mewn perthynas â chymhwysedd i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth neu ganlyniad y Gystadleuaeth yn derfynol ac ni ymatebir i ohebiaeth. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i wahardd ceisiadau i'r Gystadleuaeth sy'n torri'r Telerau ac Amodau hyn. Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo, gohirio neu ddiwygio'r Rhaglen neu'r Gystadleuaeth neu'r Telerau ac Amodau os bydd amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth yn golygu bod yn rhaid iddo wneud hynny.

22. Bydd unigolion yn gyfrifol am unrhyw atebolrwydd o ran treth, neu unrhyw effaith ariannol neu gyllidol arall sy'n codi o ganlyniad i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth a/neu dderbyn unrhyw wobr. Ni fydd gan yr Hyrwyddwr unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw atebolrwydd neu effaith o'r fath./p>

23. Caiff enwau'r unigolion buddugol eu cyhoeddi ar wefan www.cyfrifiad.gov.uk a www.census.gov.uk yr Hyrwyddwr ar ôl 1 Mawrth 2021.

24. Yr Hyrwyddwr yw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sydd wedi'i lleoli yn 1 Drummond Gate, Pimlico, Llundain SW1V 2QQ.

25. Caiff y Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw faterion, anghydfodau neu hawliadau sy'n deillio ohonynt neu mewn perthynas â nhw (boed yn gontractiol eu natur ai peidio) eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, a byddwch chi a ni yn ymostwng i awdurdodaeth benodol llysoedd Cymru a Lloegr.

RHEOLAU CYNNWYS

Rhaid i'r holl geisiadau i'r Gystadleuaeth gydymffurfio â'r rheolau canlynol:

DYLECH:

• sicrhau bod unrhyw blant (dan 16 oed) y gellir eu hadnabod yn eich cais wedi cael caniatâd rhiant/gwarcheidwad yn cadarnhau ei fod yn cytuno i'w blentyn gael ei gynnwys yn y cais ac i'r ffyrdd posibl y caiff y cais ei ddefnyddio gan yr Hyrwyddwr yn unol â'r Telerau ac Amodau hyn;/p>

• sicrhau nad yw eich cais yn cynnwys unrhyw beth amhriodol, tramgwyddus neu anghyfreithlon neu a all niweidio enw da'r enwebai neu unrhyw berson arall (fel y pennir gan yr Hyrwyddwr yn ôl ei ddisgresiwn llwyr);

• rhaid iddo beidio â chynnwys, hwyluso, cyfeirio at neu ddefnyddio deunydd sy'n hybu rhagfarn, hiliaeth, casineb neu niwed yn erbyn unrhyw grŵp neu unigolyn, na hybu unrhyw fath o wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail hil, rhywedd, ethnigrwydd, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, cyfeiriadedd gwleidyddol, dinasyddiaeth, llinach, statws priodasol neu oedran (fel y pennir gan yr Hyrwyddwr yn ôl ei ddisgresiwn llwyr);

• rhaid iddo beidio â chynnwys feirws, ysbïwedd, maleiswedd, neu god niweidiol arall.

Telerau ac Amodau'r Dudalen We

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cymryd gofal i sicrhau bod y wybodaeth ar https://arwyr-cyfrifiad-2021.addysgycyfrifiad.org.uk yn gywir. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu, mewn modd diamwys nac ymhlyg, ei chywirdeb ac nid yw'r SYG yn derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau neu hepgoriadau. Nid yw'r SYG yn gyfrifol am y ffordd y caiff y wybodaeth ei defnyddio, ei dehongli neu pa mor ddibynadwy ydyw.

Mae'r wefan hon yn defnyddio mesurau diogelwch i atal y deunydd a reolir gennym rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio a'i newid. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am y ffordd y caiff y data ei newid neu ei drin ar ôl ei roi ar y wefan.

Mae'r wybodaeth ar y wefan hon yn destun amodau Hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Mae atgynhyrchu gwybodaeth yn destun telerau'r Drwydded Llywodraeth Agored a Fframwaith Trwyddedu Llywodraeth y DU.

Nid ydym yn gwarantu y bydd https://arwyr-cyfrifiad-2021.addysgycyfrifiad.org.uk ar gael bob amser, nac yn gwarantu bod y wefan yn rhydd o wallau neu firysau. Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd neu ddeunydd arall oddi ar y wefan hon, gwnewch hynny ar eich menter eich hun. Argymhellwn y dylech gymryd camau digonol i ddiogelu eich system eich hun.

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill ac o wefannau eraill. Nid yw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ardystio'r gwefannau hyn ac nid yw'n gyfrifol am eu cynnwys. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio nac y bydd y tudalennau rydym yn darparu dolenni ar eu cyfer ar gael.

Gall y telerau ac amodau ar y wefan hon newid ar unrhyw adeg heb rybudd.